Alchemyprime's Omniblog • John Kovalic, you’re my hero.